Konenäkö- ja mittausjärjestelmät

Santa Margaritan konenäkö- ja mittausjärjestelmät perustuvat omakehittämään StM Measuring Core kehitysalustaan. Kehitysalustan avulla on kehitetty useita tuotesovellutuksia StM Surface, StM Dimension, StM Control, StM Text, StM Color ja StM Xhance. Tuotteet ovat saman järjestelmän eri sovellutuksia, joita voidaan helposti yhdistellä tarpeen mukaan. Santa Margaritan mittausjärjestelmiä käytettään konenäöllä tapahtuvissa laadunvalvontatehtävissä useilla toimialoilla kuten puu-, kaivos ja rakennusteollisuudessa. Santa Margaritan mittausjärjestelmiä käytetään konenäön järjestelmien lisäksi myös röntgenkuvantamisessa sekä LIF- ja XRF-analysoinnissa kaivosteollisuudessa.

Suunnittelu ja pilotointi

Onnistuneeseen konenäköprojektiin liittyy olennaisena osana oikeanlainen kuvausjärjestely. Hyvä kuvausjärjestely koostuu käyttötarkoitukseen soveltuvan valaistuksen, kameran, optiikan valinnasta sekä valaistuksen ja kameran kuvaustilannetta tukevasta sijoittelusta. Me Santa Margaritassa omaamme vankan kokemuksen kuvausjärjestelyiden suunnittelussa. Tulemme mielellämme tutustumaan laadunvalvonnalliseen ongelmaanne ja kertomaan oman ratkaisuehdotuksemme ja suunnitelmamme.

Konenäköjärjestelmän soveltuvuus laadunvalvontakohteeseen voidaan usein testata ja varmistaa pilottiprojektilla. Kaikki Santa Margaritan konenäkö ja mittausjärjestelmät perustuvat omakehittämäämme StM Measuring Core mittausjärjestelmien kehitysalustaan. Alusta tarjoaa valmiina monipuoliset menetelmät erilaisten kuvaus- ja mittausjärjestelyiden toteutukseen, analysointiin ja laskentaan. Alustaratkaisumme on erittäin skaalautuva, niin siihen kytkettävien laitteiden, kuin suorituskykynsäkin puolesta. Tämä mahdollistaa pilotoinnin suorittamisen pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi käyttäen vain osaa koko tuotantolinjan leveydestä. Hyvä laitekantamme sekä hyvät suhteet kamera- ja valaisintoimittajiin tarjoavat usein mahdollisuuden suorittaa pilotointiprojekti ilman raskaita laitekustannuksia. Santa Margaritalta saat pilotointiprojektin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

StM VeneerProfiler – Jurmu-Kamera

StM VeneerProfiler – Jurmu-Kamera on viilupuun pintavirheitä tunnistava konenäköjärjestelmä. Järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti viilun pintaa ja tunnistaa poikkeavuuksia materiaalin pinnasta noin kolme kertaa sekunnissa. Tunnistaessaan poikkeavuuden järjestelmä hälyttää muuta automaatiojärjestelmää ja tarvittaessa pysäyttää kuorinnan. Kamera asennetaan puunkuorijakoneen välittömään läheisyyteen. Jurmu-Kamera perustuu lasernäköjärjestelmään, mikä on helposti yhdistettävissä mihin tahansa automaatiojärjestelmään. Konenäköjärjestelmän lasereita voidaan asentaa tarvittaessa myös kaksi, jotta tunnistus toimisi mahdollisimman laajalta alueelta. Järjestelmän joustavuus mahdollistaa pienen mittakaavan pilotoinnit tai suuren mittakaavan tuotantomahdollisuudet.

Sen sijaan, että tuhlataan raakamateriaalia ja tuotannon resursseja, pystytään säästämään enemmän viilupuuta lopputuotteeseen, joka voidaan myydä täydellä hinnalla.

Jurmu-Kamera maksimoi tuotannon resurssitehokkuuden ja parhaan mahdollisen laadun lopputuotteessa.

Jurmu-Kamera

StM Sapwood Control – pintapuun suunnan hallinta

StM Sapwood Control on Santa Margaritan Measuring Core kehitysalustaan perustuva tuote, jolla valvotaan konenäön avulla reaaliaikaisesti laudan pintapuun suuntaa ja siitä aiheutuvaa laudan käännön tarvetta.

Laudan pääty kuvataan reaaliaikaisesti laudan kulkiessa linjalla. StM Sapwood Control sovelluksessa kuvasta analysoidaan pintapuun suunta. Laudan kuva sekä kuva-analyysistä saatu tulos esitetään järjestelmän kosketusnäytöllä. Tieto käännön tarpeesta välitetään ohjelmoitavan logiikan kautta myös laudan käännön suorittavalle järjestelmälle.

Järjestelmä käyttää pintapuun suunnan analysointiin useita konenäön menetelmiä. Järjestelmä ei perusta pintapuun suuntapäätöstä vain yhteen menetelmään kuten monet muut järjestelmät. Päätökseen vaikutavat laudan muoto ja laudan tekstuuri. Päädyn esisahaus ei ole välttämätön.

Kuva-analyysi tuottaa suuntapäätöksen alle 0,2:ssa sekunnissa erinomaisella luotettavuudella.

StM Surface – pinnan laadun valvonta

StM Surface on Santa Margaritan Measuring Core kehitysalustaan perustuva sovellutus, jolla valvontaan konenäön avulla pinnan laatua. Sovellutuksen monipuoliset kuva-analyysiominaisuudet tarjoavat tehokkaat menetelmät valvottavan kappaleen pinnan laadun valvontaan, jotka voivat olla esimerkiksi tekstuuriin, pinnan muotoon, pinnan eheyteen, epätasaisuuteen, pinnoitukseen tai levitykseen liittyviä. Stm Surface mukautuu useisiin pinnan laadun valvonnan kohteisiin, olipa kyseessä siten puu-, metalli-, kivi- tai paperipinta. StM Surface sovellutusta käytetään mm. vanerin valmistuksessa viilujen väliin levitettävän liiman riittävyyden ja viilulevyn eheyden valvontaan. Sovellutus on helposti mukautettavissa ja yhdistettävissä muiden StM Measuring Core kehitysalustan sovellutusten ja ominaisuuksien kanssa.

StM Dimension – dimensiomittaus

StM Dimension on Santa Margaritan Measuring Core kehitysalustaan perustuva sovellutus, jolla valvontaan konenäön avulla mitattavan kappaleen mittojen oikeellisuutta. Valvottavasta kappaleesta haetaan kuva-analyysin avulla halutut elementit kuten reunat ja kulmat sekä lasketaan näitä hyödyntäen kappaleen mitat. Mitattavat kappaleet voivat olla isoja tai pieniä. Skaala ja tarkkuusvaatimukset saavutetaan valitsemalla käyttötarkoitukseen soveltuva kuvausala, kamera ja optiikka. Samasta kuvasta voidaan hakea useita mitattavia asioita. Mittoja voidaan myös hakea useasta suunnasta ja tarvittaessa yhdistellä näiden tietoja keskenään. Kappaleen koon ja muodon lisäksi voidaan mitata siitä puuttuvien osien suuruutta ja muotoa. StM Dimension sovellutuksia käytettään mm. vanerilevyn dimensioiden, vinouden sekä levystä sahattujen palojen koon mittaamiseen. Sen avulla tarkistetaan myös vanerilevyjen reunojen ladonnan laatu, jonka perusteella ohjataan reunojen sahauksen suuruutta hyödyntäen StM Control lisäosaa. Sovellutus on helposti mukautettavissa ja yhdistettävissä muiden StM Measuring Core kehitysalustan sovellutusten ja ominaisuuksien kanssa.

StM Control – ohjaus

StM Control komponentilla voidaan mihin tahansa StM Measuring Core sovellutukseen lisätä ohjaus ja kommunikointiominaisuudet. Liitäntävaihtoehtoja on useita mm. ProfiNet, Modbus TCP / RTU, TCP/IP Client, TCP/IP Server, Serial tai PLC-pohjainen IO-rajapinta. StM Control komponentin kautta kohdejärjestelmälle voidaan siirtää puhdasta kuva-analyysin tuottamaa tulostietoa. Kohdejärjestelmään voidaan myös siirtää valmiiksi StM Measuring Core sovellutuksessa jalostettua ohjaustietoa, jonka muodostamiseen on käytetty kuva-analyysistä saatuja tuloksia. StM Measuring Core sovellutus ei siis välttämättä ole vain mittalaite, vaan se pystyy toimimaan myös tiedon jatkojalostajana ja tuottamaan päättelysääntöjen mukaisesti ohjauskomennon esimerkiksi seuraavalle prosessivaiheelle. StM Control ohjaus ja kommunikointiominaisuuksia käytetään mm. sahanohjauksessa.

StM Color – värimittari

StM Color värimittari mittaa on-line valmistuslinjalta tuotteen pinnan L*a*b*-väriarvoja. Tyypillisesti tuotteelle määri­tellään värin tavoitearvot, joiden mukaan valmistusprosessia pyritään ohjaamaan. Raaka-aineiden tai ympäristö­olosuhteiden erojen aiheuttamat väripoikkeamat valmis­tus­­erien välillä ovat kuitenkin mahdollisia. Myös valmistuserän sisällä esimerkiksi maalausvaiheen laitehäiriön vuoksi väri­poik­keamat voivat olla merkittäviä. Toimiva laadunvalvonta parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää kustannuksia.

StM Text – tekstintunnistus

StM Text on Santa Margaritan Measuring Core kehitysalustaan perustuva sovellutus, jolla valvontaan konenäön avulla tekstin oikeellisuutta. Valvottavasta kohteesta haetaan kuva-analyysin avulla numerot ja kirjaimet. Hyödynnettäviä kohteita voi olla hyvin monenlaisia. Teksti voi olla valmistettavassa kappaleessa, pakkauksessa tai vaikka auton rekisterikilvessä, kuten ACCO – kulunvalvonta tuotteessamme.

StM Xhance – NDT röntgenkuvien analysointi

StM Xhance on ohjelmisto, jonka avulla voidaan parantaa röntgenkuvauksella tapahtuvan rikkomattoman aineenkoetuksen tarkistusmenetelmiä ( NDT, Nondestructive testing ). Xhance ohjelmisto pyrkii automaattisesti parantamaan hitsisaumoista, valuista tai materiaaleista otettuja röntgenkuvia niin, että halkeamat, säröt, sulkeumat ja muut poikkeamat erottuvat alkuperäistä kuvaa paremmin. StM Xhance on kuvauslaitteistosta riippumaton ohjelmisto. Röntgenlaitteistolla tuotettu kuva ohjataan hakemistoon tif-kuvaformaatissa, josta Xhance sen automaattisesti avaa. Avatulle kuvalle tehdään automaattisesti kuvanparannustoimenpiteet, joka korostaa etsittäviä poikkeamia. Xhance ohjelmiston käyttämät kuvankäsittelyominaisuudet ovat informaatiota hukkaamattomia. Muokatun kuvan lisäksi myös alkuperäinen kuva on aina nähtävillä. Operaattorilla on Xhance:n käyttöliittymässä mahdollisuus itse säätää kuvien kontrastia ja valoisuutta. Projektia, kuvaa ja tarkistusta koskevat tiedot voidaan tallettaa kuvakohtaisesti XML-muodossa. Samalla tallennetaan myös alkuperäinen ja muokattu kuva kaikkine kuvankäsittely parametreineen toistettavuuden takaamiseksi.

Xhance ohjelmistoa käytettään mm. metalliputkien hitsilinjastolla hitsisaumojen tarkistukseen.

Räätälöity konenäkö- tai mittaussovellus

Tarvitsetteko konenäkö tai mittausratkaisua johonkin sellaiseen ongelmaan, joita edellä esitellyt StM Measuring Core sovellutukset eivät vielä kata. Ota yhteyttä niin etsitään yhdessä ratkaisu ongelmaan. Olemme valmiita ja halukkaita kehittämään uusia innovatiivisia sovellutuksia mittauksen ja konenäön saralla. StM Measuring Core kehitysalusta tarjoaa meille hyvän lähtökohdan uusien sovellutuksien suunnittelulle ja kehittämiselle kustannustehokkaasti.